Karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU LITERACKIEGO „NEOpoeticoN”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

Data urodzenia:

Adres do korespondencji:

Telefon:

E-mail: