lutego 28, 2013

"Cała radość życia w tworzeniu" - Konkurs poetycki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Włodzimierza Pietrzaka
ph. „Cała radość życia w tworzeniu”.Cel Konkursu:
●    stworzenie wydarzenia literackiego
●    promowanie młodych twórców
●    integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki. Jeden wiersz należy nadesłać  również w 4 egzemplarzach.

Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać  na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać  : nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

 Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
●    zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
●    zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
●    utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek
z dopiskiem: Konkurs poetycki.


W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu
rzeczowe: Nagroda Specjalna – za wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi       i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki oraz Nagroda Młodych dla uczestników do 16 roku życia.
O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Cała radość15.     życia w tworzeniu”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać16.     osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 19 kwietnia 2013 r., najpóźniej do 10 maja 2013 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.
Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach  od 9.00 do 19.00. Osoby odpowiedzialne: Ewelina Derucka, Agnieszka Tomczyk.

0 komentarze:

Prześlij komentarz